ਵੀਡੀਓ

ਰੰਗੀਨ ਪਿਘਲ ਉੱਡਿਆ ਫੈਬਰਿਕ

ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਿਨਰੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪਿਨਰੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 2

ਗੈਰ ਬੁਣੇ ਫੈਬਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 2

ਪਿਘਲਿਆ ਸਪਿਨਰੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 3

ਗੈਰ ਬੁਣੇ ਫੈਬਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ 4

ਪੀਹਣਾ

ਸਪਨਬਾਂਡ ਸਪਿਨਰੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਗੈਰ-ਬੁਣੇ ਫੈਬਰਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ